jensskriverconsult.dk © 2010                    

      

        

                                                 Foto: Jens Skriver

 

Faunaundersøgelser - DVFI

 

Faunaundersøgelser kan udføres enten til et basalt niveau svarende til minimumsniveauet defineret i vejledningen fra Miljøstyrelsen (1998) eller til et mere detaljeret niveau. Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) kan beregnes både ud fra det basale og det detaljerede bestemmelsesniveau.

 

Det basale bestemmelsesniveau

Faunaen identificeres til enten slægt, familie eller mere overordnet niveau afhængigt af hvilken taxonomisk gruppe der er tale om. Tidsforbruget er minimeret til det mindst mulige, og faunaunder-

søgelsen anvendes alene til et tjek af om vandløbets målsætning er opfyldt.

 

Detaljeret identifikation af faunaen

Faunaen kan bestemmes til et mere detaljeret niveau. For døgnfluer, slørvinger og vårfluer (EPT taxa) foretages identifikationen om muligt til artsniveau. Det detaljerede identifikationsniveau anvendes i det nationale stationsnet (NOVANA programmet), samt i andre situationer, hvor der ønskes en mere detaljeret information om faunaen. Dette kan f.eks. være forekomst af rødlistede arter (sjældne og sårbare arter). I tilfælde hvor faunaklassen ikke vurderes at give et retvisende billede af tilstanden, vil en mere detaljeret identifikation af faunaen kunne forbedre beslutningsgrundlaget for en eventuel beslutning om at fravige faunaklassen som administrationsgrundlag.

 

Ved valget af identifikationsniveau bør der foretages en afvejning af økonomiske og faglige aspekter. Afhængigt af identifikationsniveauet er det detaljerede identifikations-

niveau 15-30 % dyrere end hvis der analyseres til det basale niveau.

                       

                

         

           

        

                     

 

 

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jens Skriver

 

 

           

          

                    Jens Skriver Consult, L.A. Rings Vej 43, 8270 Højbjerg   .   Mobil: 26 84 52 47   .   E-mail: mail@jensskriverconsult.dk